Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2012-09-17 - Zawarcie przez spółkę zależną PROCHEM S.A. znaczącej umowy

W dniu 17 września 2012 roku PROCHEM S.A. otrzymała informację od spółki zależnej – ELEKTROMONTAŻ KRAKÓW S.A. o zawarciu znaczącej umowy z CD LOCUM Spółką z o.o.

 

Przedmiotem umowy jest wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych oraz instalacji niskoprądowych w inwestycji „Trzy Korony” w Nowym Sączu.

 
Wartość umowy – 14 365 000 PLN (netto)

Termin zakończenia robót – 21 tygodni od dnia przekazania placu budowy

 

W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych:

O,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu prac, 5% wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy.

Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych.

 

powrót