Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2012-06-26 - Zbycie aktywów o znacznej wartości przez emitenta na rzecz spółki zależnej

W dniu 25 czerwca 2012 roku podpisana została umowa na mocy której PROCHEM S.A. zbyła 81.455 akcji Elektromontaż Kraków S.A., każda o wartości nominalnej 5 złotych, na rzecz spółki zależnej PROCHEM INWESTYCJE Sp. z o.o.

 

Akcje jw. zostały zbyte po cenie 100 zł każda, tj. za łączną kwotę 8.145.500 zł.

Wartość ewidencyjna tych aktywów uwidoczniona w księgach rachunkowych PROCHEM S.A. wynosi 600.323 złote.

Określona w umowie kwota zostanie przelana na konto PROCHEM S.A. do dnia 31 grudnia 2012 roku.

 

Źródłem finansowania transakcji są środki własne PROCHEM INWESTYCJE sp. z o.o.

 

PROCHEM S.A. posiada 100% udziałów w spółce PROCHEM INWESTYCJE sp. z o.o.

 

Elektromontaż Kraków S.A. , której akcje są przedmiotem transakcji, jest spółką zależną PROCHEM S.A. Obecnie PROCHEM S.A. posiada 56,7% kapitału tej spółki, a po zakończeniu procedury umorzenia akcji przez Elektromontaż Kraków PROCHEM S.A. będzie posiadała 67,6% kapitału tej spółki.

 

Po transakcji PROCHEM S.A. będzie posiadała 31,25 kapitału Elektromontaż Kraków, a po zakończeniu procedury umorzenia 37,25% kapitału.

Po transakcji PROCHEM INWESTYCJE sp. z o.o. będzie posiadała 25,45% kapitału tej spółki, a po umorzeniu 30,35%.

 

Aktywa uznano za znaczące, ponieważ wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych emitenta.

 

powrót