Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2012-06-04 - Zawarcie przez PROCHEM S.A. znaczącej umowy

W dniu 4 czerwca 2012 r. spółka PROCHEM S.A. otrzymała podpisaną umowę z Inowrocławskimi Kopalniami Soli „SOLINO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji pod nazwą „Infrastruktura technologiczna do nowych otworów eksploatacyjnych KS i PMRiP Góra”.

 

Wartość umowy - 21 625 860 PLN (BRUTTO)

Termin wykonania - wrzesień 2013 rok

 

W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, ich wartość jest ograniczona do 60% wynagrodzenia netto.

Każda ze stron ma możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad wysokość kar umownych.

 

Umowa została uznana za znaczącą ponieważ wartość tej umowy przekracza wartość 10% kapitałów własnych emitenta.

 

 

powrót