Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2012-01-27 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

Działając na podstawie § 103 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim Zarząd PROCHEM S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2012 roku.


ROZSZERZONE SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE (QSr) za:

IV kwartał / 2011                                2012.02.29

I kwartał / 2012                                  2012.05.15

III kwartał / 2012                                2012.11.14


RAPORTY ROCZNE ZA ROK 2011

- jednostkowy raport roczny                 2012.04.27

- skonsolidowany raport roczny             2012.04.27


ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY

- za I półrocze roku 2012                     2012.08.31


Jednocześnie zgodnie z § 83 ust.1 oraz ust. 3 ww. Rozporządzenia Zarząd PROCHEM S.A. oświadcza, że w skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczać będzie kwartalną informację finansową dotyczącą spółki PROCHEM S.A. a w skonsolidowanym raporcie półrocznym skrócone półroczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej Prochem S.A. wraz z opinią biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania jednostkowego.

 
 

 

powrót