Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2011-03-23 - Zbycie przez spółkę zależną od PROCHEM S.A. aktywów o znacznej wartości

 
W dniu 22 marca 2011r. Spółka otrzymała informację, że w dniu 17 marca 2011r. na podstawie umowy sprzedaży Advanced Solutions International Polska Sp. z o.o. ( spółka zależna od PROCHEM S.A.) z siedzibą w Zabrzu, zbyła 480 udziałów o wartości nominalnej 100 złotych każdy, o łącznej wartości 48.000 złotych, co stanowi 80% wszystkich udziałów spółki PROTRADE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, na rzecz Grzegorza Siodłowskiego – Prezesa Advanced Solutions International Polska Sp. z o.o.
 
Cena kupna/sprzedaży udziału – 100 złotych.
Wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych ASI jest ujemna.
 
Kryterium będącym podstawą uznania ww. aktywów za aktywa o znacznej wartości w rozumieniu RRM jest fakt, że Advanced Solutions International Polska Sp. z o.o. zbyła więcej niż 20% udziałów spółki PROTRADE a mianowicie 80% wszystkich udziałów.

powrót