Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2011-03-04 - Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2010r.

 
PROCHEM S.A. w wyniku błędu w wybranych danych finansowych oraz notach przekształceniowych dotyczących 2009 r. składa korektę skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za czwarty kwartał 2010 roku wraz ze skróconym sprawozdaniem Spółki PROCHEM S.A.
 
Zaprezentowane poniżej korekty nie mają wpływu na zysk (stratę) netto oraz sumę aktywów i pasywów, zarówno w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. jak i  jednostkowym sprawozdaniu PROCHEM S.A.
 
Wybrane dane finansowe
 
W wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. (str. 3) w wierszu podającym zysk (stratę) na jedną akcję zwykłą w złotych usunięto kwotę 27,89 (dane na 31.12.2010 r.) i 26,26 (na 31.12.2009 r.) oraz w Euro – na 31.12.2010 r. – 7,04, na 31.12.2009 r. – 6,39 - o błąd we wprowadzaniu danych – wielkości te dotyczą wartości księgowej na jedną akcję. Dodano wiersz, w którym podano wartość księgową na jedną akcję.
W wyniku  niżej opisanych korekt dotyczących przekształceń danych za okres porównawczy w wybranych danych zmianie uległa również pozycja – zysk (strata) brutto ze sprzedaży
 
Grupa Kapitałowa PROCHEM
Okres sprawozdawczy zakończony
31 grudnia 2009 r.
Okres sprawozdawczy zakończony
31 grudnia 2009 r.
 
było
winno być
było
winno być
 
w tys. zł
w tys. EUR
Działalność kontynuowana
 
 
 
 
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
13 565
14 188
3 125
3 269
 
 
 
 
 
 
 
Stan na
31 grudnia
2010 r.
Stan na
31 grudnia
2009 r
Stan na
31 grudnia 2010 r.
Stan na
31 grudnia 2009 r.
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./Eur) – przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej
   27,89                 26,26
 7,04                 6,40
 
 
 
PROCHEM S.A.
Okres sprawozdawczy zakończony
31 grudnia 2009 r.
Okres sprawozdawczy zakończony
31 grudnia 2009 r.
 
było
winno być
było
winno być
 
w tys. zł
w tys. EUR
Działalność kontynuowana
 
 
 
 
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
1 326
1 949
305
449
 
 
 
 
 
 
 
Stan na
31 grudnia
2010r.
Stan na              
31 grudnia 2009 r
Stan na
31 grudnia
2010 r.
Stan na
31 grudnia
2009 r.
 
 
 
 
 
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/Eur)
         16,04
15,75
       4,05
3,83
 
Zmiany w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów odnoszą się do okresu porównawczego – 2009 r. Błędnie zaprezentowano przekształcenie danych za rok 2009 dotyczące rozwiązania rezerwy na koszty licencji. Rozwiązanie rezerwy ujęto w pozostałych przychodach operacyjnych, a powinien być zmniejszony koszt wytworzenia sprzedanych usług. Korekta wynosi 623 tys. zł. Poniżej zaprezentowano pozycje sprawozdań finansowych, na które korekta ma wpływ.
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Czwarty kwartał
2009 r. 
od 01.10.2009 r.
do 31.12.2009 r. 
(przekształcone)
było
Czwarty kwartał
2009 r. 
od 01.10.2009 r.
do 31.12.2009 r. 
(przekształcone) 
winno być
 
Okres zakończony
31.12.2009 r. 
(przekształcone) było
Okres zakończony
31.12.2009 r. 
(przekształcone) winno być
Koszt sprzedanych usług, towarów i materiałów, w tym:
27 204
26 581
 
157 023
156 400
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
26 175
25 552
 
150 430
149 807
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
2 645
3 268
 
13 565
14 188
Pozostałe przychody
6 627
6 004
 
11 177
10 554
 
 
Wprowadzenie korekty do sprawozdania spowodowało również zmianę w udziale w zysku (stracie) netto oraz całkowitych dochodach akcjonariuszy jednostki dominującej oraz udziałów niekontrolujących.
 
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Czwarty kwartał
2009 r. 
od 01.10.2009 r.
do 31.12.2009 r. 
(przekształcone)było
Czwarty kwartał
2009 r. 
od 01.10.2009 r. 
do 31.12.2009  r.
 (przekształcone)
 winno być
 
Okres zakończony
 31.12.2009 r. 
(przekształcone) było
Okres zakończony
 31.12.2009 r. 
(przekształcone) winno być
Całkowite dochody ogółem
82
82
 
0
980
Całkowite dochody netto przypadające na:
 
 
 
 
 
Akcjonariuszy jednostki dominującej
-2 283
-1 846
 
-2 283
-1 303
Udziały niekontrolujące
2 283
1 928
 
2 283
2 283
Razem
0
82
 
0
980
Całkowity dochód na jedną akcję zwykłą (w zł/gr. na jedną akcję) – przypadający na właścicieli jednostki dominującej z działalności kontynuowanej
0,02
-0,47
 
0,00
-0,33
Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów
 
 
 
 
 
Koszt sprzedanych usług, towarów i materiałów, w tym:
13 533
12 910
 
104 382
103 759
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
13 529
12 906
 
102 688
102 065
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
-1 428
-805
 
1 326
1 949
Pozostałe przychody
603
-20
 
2 538
1 915
 
 
Zmiana prezentacji dotyczy również  noty segmenty operacyjne Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A  i PROCHEM S.A. za rok 2009. Korekta polega na przesunięciu z zysku (straty) z pozostałej działalności operacyjnej do zysk (strata) segmentu generalnego wykonawstwa kwoty 1 467 tys. zł.
 
Grupa Kapitałowa PROCHEM S.A.
Generalne wykonawstwo
było
Generalne wykonawstwo
winno być
 
Razem
było
Razem
winno być
Wynik
 
 
 
 
 
 Zysk (strata) segmentu
-10 871
-12 248
 
-4 142
-5 609
Zysk (strata) z pozostałej działalności operacyjnej
 
 
 
7 602
9 069
PROCHEM S.A.
 
 
 
 
 
Wynik
 
 
 
 
 
 Zysk (strata) segmentu
-11 060
-12 527
 
-7 243
-8 710
Zysk (strata) z pozostałej działalności operacyjnej
 
 
 
-111
1 356
 
 
Skorygowany również został błąd powstały przy wprowadzaniu danych do jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 r. pozycja -zobowiązania, razem winno być 42 539.

powrót