Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2011-05-30 - Zawarcie przez spółkę zależną PROCHEM S.A. znaczącej umowy

W dniu 30 maja 2011 roku PROCHEM S.A. otrzymała informację od spółki zależnej – ELEKTROMONTAŻ KRAKÓW S.A. o zawarciu znaczącej umowy między Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie a Konsorcjum Firm, w którym uczestniczy ELEKTROMONTAŻ KRAKÓW S.A.

 

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych, wraz z dostawą i montażem materiałów, urządzeń oraz wyposażenia obiektu -PADEREVIANUM II Uniwersytetu Jagiellońskiego, który składa się z dwóch budynków oraz parkingu podziemnego.

 

Wartość umowy – 39.785.467,98 PLN (netto).

w tym: na ELEKTROMONTAŻ KRAKÓW przypada – 4.200.000 PLN (netto).

Kontrakt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.

 

Termin zakończenia robót – 18 listopada 2013r.

 

Umowa zawiera szczegółowe informacje odnośnie kar umownych. Górny limit kar umownych wynosi 50% wynagrodzenia brutto. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości wykazanej szkody, w szczególności dotyczy to środków unijnych podlegających zwrotowi.

 

powrót