Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2011-05-18 - Zawarcie przez spółkę zależną PROCHEM S.A. znaczącej umowy

W dniu 18 maja 2011 roku PROCHEM S.A. otrzymała informację od spółki zależnej – ELEKTROMONTAŻ KRAKÓW S.A. o podpisaniu znaczącej umowy z firmą STRABAG Sp. z o.o.
 
Przedmiotem umowy jest wykonanie instalacji silnoprądowych przy budowie „Wielofunkcyjnego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjno-Handlowego na stacji Katowice Osobowa wraz z dworcem kolejowym Katowice Osobowa”.
 
Wartość umowy – 27.600.000 PLN .
Termin zakończenia robót – marzec 2013 rok.
 
Kary umowne za niedotrzymanie terminu realizacji wynoszą 0,8% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, ale nie więcej niż 10% wartości umowy.
 
Umowa została uznana za znaczącą ponieważ wartość tej umowy przekracza wartość 10% kapitałów własnych emitenta.
 

powrót