Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2011-04-20 - Zawarcie przez PROCHEM S.A. znaczącej umowy

W dniu 20 kwietnia 2011r. PROCHEM S.A. podpisał z FSZ „Pollena – Aroma” Spółką z o.o. umowę obejmującą kompleksową budowę zakładu przemysłowego w Nowym Dworze Mazowieckim.
 
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy – około 17 mln zł netto.
Termin wykonania umowy - czerwiec 2012r.
 
Kary umowne nie są ograniczone kwotowo. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.
 

powrót