Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2010-12-23 - Zbycie przez Prochem Inwestycje Sp. z o.o. aktywów o znacznej wartości

 
W dniu 23 grudnia 2010 roku, na podstawie umowy sprzedaży PROCHEM INWESTYCJE Sp. z o.o. ( spółka zależna od PROCHEM S.A.) zbyła 2.401 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy, o łącznej wartości 1.200.500 złotych w spółce ADVANCED SOLUTIONS INTERNATIONAL POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu. na rzecz PROCHEM S.A.
 
Cena kupna/sprzedaży udziału – 3.361.400 złotych.
Kwota powyższa została potrącana z należności wymagalnych wobec Zbywcy.
 
Po transakcji PROCHEM S.A. posiada 90% udziałów w spółce ADVANCED SOLUTIONS INTERNATIONAL POLSKA.
 
Kryterium będącym podstawą uznania ww. aktywów za aktywa o znacznej wartości w rozumieniu RRM jest fakt, że PROCHEM INWESTYCJE Sp. z o.o. zbyła więcej niż 20% udziałów spółki ADVANCED SOLUTIONS INTERNATIONAL POLSKA
 

powrót