Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2011-01-26 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku

 
Działając na podstawie § 103 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim Zarząd PROCHEM S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2011 roku.
 
ROZSZERZONE SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE (QSr) za:
 
IV         kwartał / 2010                                        2011.03.01
 
I           kwartał / 2011                                        2011.05.16
 
III        kwartał / 2011                                        2011.11.14
 
RAPORTY ROCZNE ZA ROK 2010
 
-           jednostkowy raport roczny                     2011.04.29
 
-           skonsolidowany raport roczny                 2011.04.29
 
SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY
 
-           za I półrocze roku 2011                           2011.08.31
 
  
Jednocześnie zgodnie z § 83 ust.1 oraz ust. 3 ww. Rozporządzenia Zarząd PROCHEM S.A. oświadcza, że w skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczać będzie kwartalną informację finansową dotyczącą Spółki PROCHEM S.A., a w skonsolidowanym raporcie półrocznym skrócone półroczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej PROCHEM S.A. wraz z opinią biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania jednostkowego. 
 

powrót