Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2010-06-18 - Podpisanie aneksu do Umowy o współpracy oraz ustanowienie hipoteki

Zarząd PROCHEM S.A. zawiadamia, że w dniu 18.06.2010r. otrzymał podpisany przez BRE Bank S.A. Aneks nr 8 do Umowy o współpracy podwyższający kwotę limitu na produkty bankowe do wysokości 25 000 000 zł na okres do dnia 30 czerwca 2011r. W ramach podwyższonego limitu bank udostępnia następujące produkty:
-          akredytywy bez pokrycia z góry z terminem płatności do 30 czerwca 2014r.
-          gwarancje bankowe z terminem ważności do 36 miesięcy
-          kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 8 000 000 zł na okres do 30 czerwca 2011r.
 
Oprocentowanie i wysokość marży za korzystanie z poszczególnych produktów zostały ustalone na warunkach rynkowych.
 
Zabezpieczenie umowy stanowią:
-      hipoteka kaucyjna do kwoty 37 500 000 zł na nieruchomości będącej własnością Spółki zależnej IRYDION Sp. z o.o. o powierzchni 1,9369 ha położonej w Warszawie ul. Jutrzenki 128. Wartość hipoteki przekracza 100% wartości nieruchomości
-          weksle in blanco wystawiane każdorazowo w przypadku skorzystania z gwarancji lub akredytywy.
 
Umowa została uznana za znaczącą, gdyż przekracza 10% wartości kapitałów własnych PROCHEM S.A.
 

powrót