Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2010-06-17 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 44 C, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 19753. zwołuje XXIX Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A., które odbędzie się w dniu 24 lipca 2010r o godz. 900, w siedzibie spółki.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.VII kadencji (uchwała Nr 1 ).
 7. Zasady ładu korporacyjnego w PROCHEM S.A.
  • podjęcie uchwały w sprawie stosowania w PROCHEM S.A. DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW po zmianach, jak w uchwale Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010. (uchwała Nr 2 ).
 8. Zamknięcie obrad.
 
 
 
 
INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY PROCHEM S.A.
ZGODNIE Z ART. 4022 KSH
 
 
I. Informacja o prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
 1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego PROCHEM S.A. przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do 3 lipca 2010r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie spółki lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej spółki:  wza@prochem.com.pl 
 2.  
 3. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien / powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
  Celem weryfikacji konta internetowego nadawcy spółka zastrzega sobie prawo  sprawdzenia i uzyskania potwierdzenia wysłania wniosku przez nadawcę. Dopiero zwrotne potwierdzenie nadawcy uruchamia procedurę KSH odnośnie wniosku akcjonariusza.
   
   
  II. Informacja o prawie akcjonariusza do zgłaszania przed terminem
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wchodzących
  do porządku obrad Walnego Zgromadzenia
   
  1.      Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału  zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres spółki:wza@prochem.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   
  2.      Akcjonariusz/ akcjonariusze powinien/ powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Celem weryfikacji konta internetowego nadawcy spółka zastrzega sobie prawo sprawdzenia i uzyskania potwierdzenia wysłania wniosku przez nadawcę. Dopiero zwrotne potwierdzenie nadawcy uruchamia procedurę KSH odnośnie wniosku akcjonariusza.
   
   
  III. Informacja o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał
  dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   
  Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
   
   
  IV. Informacja o sposobie wykonywania głosu przez
  akcjonariusza lub pełnomocnika.
   
  1.      Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
   
  2.      Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
   
  Pełnomocnictwo powinno zawierać podstawowe informacje o akcjonariuszu udzielającym pełnomocnictwa, jak również o osobie, której pełnomocnictwa udzielono:
  -         imię, nazwisko,
  -         adres zamieszkania,
  -         Nr dowodu osobistego,
  -         Nr telefonu,
  -         adres poczty elektronicznej,
  -         zakres pełnomocnictwa – liczba akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu i sposób wykonywania tego prawa,
  -         data i nazwa NWZ PROCHEM S.A.
   
  Spółka może się zwrócić do akcjonariusza o potwierdzenie udzielonego pełnomocnictwa.
   
  3.      Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF na adres Spółki wza@prochem.com.pl najpóźniej 23 lipca 2010r. do godz.900.Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
   
  4.      Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
   
   
  V. Możliwość i sposób uczestniczenia jak również wypowiadania się
  na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
   
  PROCHEM S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia jak również wypowiadania się na XXIX Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
   
    
  VI. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną
   lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
   
  PROCHEM S.A. nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
   
   
  VII. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
   
  Dniem rejestracji uczestnictwa w XXIX Walnym Zgromadzeniu jest dzień 8 lipca 2010r.
   
   VIII. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
   
  1.      W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:
  a)     w dniu 8 lipca 2010r. były akcjonariuszami spółki,
  b)     w terminie od ukazania się ogłoszenia o NWZ i nie później niż 9 lipca 2010 r. złożą żądanie o wystawienie  imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.
  Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o  prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Nadzwyczajnego Walnego  Zgromadzenia.
   
  2.      Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, oraz Księgi Akcyjnej PROCHEM S.A.
  Od dnia 21 lipca 2010 r. lista jw. zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie spółki.
   
   
  IX. Dostęp do dokumentacji
   
  1.      Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać w siedzibie spółki projekty uchwał oraz pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
   
  2.      Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.prochem.com.pl
   
   
   
   
  PROJEKTY UCHWAŁ
   
  UCHWAŁA NR 1
  1.      NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki uzupełnia skład Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. wybierając w głosowaniu tajnym ........................................................................ głosami za ................................................................................................................., jako członka Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. VII wspólnej, kadencji.
   
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   
   
  UCHWAŁA NR 2
  1.      NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki postanawia przyjąć do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego pod nazwą DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW po zmianach, jak w uchwale Nr 17/1249/2010 Rady Nadzorczej GPW w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 roku, z dnia 19 maja 2010r.
  Tekst jednolity ww. dokumentu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
   
  2.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   
   
   
   
  Załącznik Nr 1 do uchwały Nr2
  DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW ( tekst jednolity stanowiący załącznik do uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Nadzorczej GPW w Warszawie S.A. z dnia 19 maja 2010 , dostępny na stronie internetowej GPW.)
   
   

powrót