Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2010-01-29 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku

 
Działając na podstawie § 103 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim Zarząd PROCHEM S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2010 roku.
 
ROZSZERZONE SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE (QSr) za:
 
IV         kwartał / 2009                                       2010.03.01
 
I           kwartał / 2010                                       2010.05.17
 
III        kwartał / 2010                                       2010.11.15
 
 
RAPORTY ROCZNE ZA ROK 2009:
 
jednostkowy raport roczny                               2010.04.30
 
skonsolidowany raport roczny                          2010.04.30
  
 
SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY:
 
za I półrocze roku 2010                                    2010.08.31
 
 
 
Jednocześnie zgodnie z § 83 ust.1 oraz ust. 3 ww. Rozporządzenia Zarząd PROCHEM S.A. oświadcza, że w skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczał będzie kwartalną informację finansową dotyczącą Spółki PROCHEM S.A. a w skonsolidowanym raporcie półrocznym skrócone półroczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej PROCHEM S.A. wraz z opinią biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania jednostkowego. 
 
 

powrót