Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2022-08-19 - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5 % zaangażowania w kapitale zakładowym Spółki Prochem S.A.

Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) informuje, że w dniu 19 sierpnia 2022 r., Spółka otrzymała od Jeana Jaquesa Alphandery oraz od APUS S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o przekroczeniu progu 5 % zaangażowania w kapitale zakładowym Spółki Prochem S.A.


Przekroczenie progu jest następstwem rejestracji zmian w Statucie Spółki w części dotyczącej wysokości kapitału zakładowego.
Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.935.000,00 zł do kwoty 2.355.000,00 zł, tj. o kwotę 580.000 zł w drodze umorzenia 580.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda, którym odpowiada 580.000 głosów, w wyniku czego kapitał zakładowy Spółki aktualnie wynosi 2.355.000,00 zł i dzieli się na 2.355.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, dających łącznie prawo do 2.356.160 głosów na WZA Spółki.


Jean Jaques Alphandery oraz APUS S.A. posiadają 145 965 akcji Spółki, z czego:
- 122 878 akcji Spółki jest w posiadaniu APUS S.A. dla której Jean Jaques Alphandery jest podmiotem dominującym;
- 23 087 akcji Spółki jest w posiadaniu osobistym Jeana Jaquesa Alphandery.


Przed obniżeniem kapitału zakładowego powyższe akcje stanowiły 4,97 % kapitału zakładowego Spółki i dawały 4,97 % ogólnej liczby głosów z tych akcji na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a które po obniżeniu kapitału zakładowego stanowią 6,20 % kapitału zakładowego Spółki i dają 6,20 % ogólnej liczby głosów z tych akcji na Walnym Zgromadzeniu Spółki.


Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

powrót