Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2018-07-12 - Otrzymanie zawiadomienia o uznaniu oferty emitenta za najkorzystniejszą

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Emitent”), w nawiązaniu do informacji zawartej w raporcie nr 31 z dnia 15 czerwca 2018 r., informuje, że w dniu 11 lipca 2018 r. otrzymał informację o uznaniu za najkorzystniejszą oferty złożonej przez Emitenta w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Bibliotekę Narodową (Zamawiający) o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zespole budynków „A” Biblioteki Narodowej w Warszawie przy al. Niepodległości 213 w zakresie przebudowy czytelń i przestrzeni ogólnodostępnych wraz z zabudową patio oraz dostawą sprzętu i wyposażenia w ramach przedsięwzięcia pn.: ,,Nowa Biblioteka Rzeczypospolitej - modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej w Warszawie”.

Cena oferty złożonej przez PROCHEM S.A. wynosi 39 970 582,17 zł brutto.
(Słownie: trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa i 17/100 złotych).

powrót