Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2018-01-08 - Zmiana porządku obrad NWZA Spółki PROCHEM S.A. na żądanie akcjonariusza

Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "PROCHEM S.A."), w nawiązaniu do:
- raportu nr 27/2017 z 11 grudnia 2017 r., zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("NWZ"), oraz
- raportu nr 1/2018 z dnia 02 stycznia 2018 r., informującego o zmianie porządku obrad,


informuje, że na skutek zgłoszenia przez akcjonariusza Emitenta, w dniu 05 stycznia 2018 r.:
- projektu uchwały dotyczącej punktu 7 porządku obrad („Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez PROCHEM S.A. akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w sprawie udzielenia upoważnienia do nabywania akcji własnych PROCHEM S.A.”), oraz
- żądania dodania określonych spraw w ogłoszonym porządku obrad: sprawy dotyczącej rozwiązania części Funduszu Inwestycyjnego oraz przeznaczenie środków z części rozwiązanego Funduszu Inwestycyjnego, części Kapitału Zapasowego oraz Kapitału Rezerwowego na zasilenie Kapitału Rezerwowego tworzonego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia,


Spółka dokonała zmiany porządku obrad NWZ poprzez:
- dodanie projektu uchwały do punktu 7 porządku obrad;
- dodanie punktu porządku obrad zgodnie z żądaniem Akcjonariusza (nowy punkt 9 porządku obrad),


W załączeniu do raportu, Emitent przekazuje:

  1. zmienioną treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ, zawierającego porządek obrad NWZ, uwzględniający punkty dodane na żądanie Akcjonariusza;
  2. treść projektów uchwał NWZ z uwzględnieniem projektów przedstawionych przez Akcjonariusza.

powrót