Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2018-01-02 - Zmiana porządku obrad NWZA Spółki PROCHEM S.A. na żądanie akcjonariusza

Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "PROCHEM S.A."), w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2017 z 11 grudnia 2017 r. ("NWZ") informuje, że na skutek zgłoszenia przez akcjonariusza Emitenta żądania dodania określonych spraw w ogłoszonym porządku obrad, Spółka dokonała zmiany porządku obrad NWZ.
Wraz z żądaniem akcjonariusz przedstawił projekty uchwał.

W załączeniu do raportu, Emitent przekazuje:

1) zmienioną treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ, zawierającego porządek obrad NWZ, uwzględniający punkty dodane na żądanie Akcjonariusza;
2) treść projektów uchwał NWZ z uwzględnieniem projektów przedstawionych przez Akcjonariusza wraz z żądaniem;
3) żądanie przedstawione przez Akcjonariusza.

powrót