Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2017-12-08 - Zawarcie umowy na prace projektowe oraz roboty budowlano-montażowe

Zarząd PROCHEM S.A. informuje, że w dniu 07 grudnia 2017 r. spółka PROCHEM S.A. podpisała umowę z „Pałac Na Wodzie” Sp. z o.o. z siedzibą w Staniszowie. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlano-montażowych dla zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie kompleksu hotelowego „PAŁAC NA WODZIE W STANISZOWIE”.

Wartość umowy – 25 005 160 PLN (NETTO). Termin wykonania – 16 miesięcy od wejścia umowy w życie. Umowa wejdzie w życie po dostarczeniu przez Inwestora dokumentu potwierdzającego posiadanie finansowania dla projektu.

W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych. Każda ze stron ma możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad wysokość kar umownych.

Zarząd spółki Emitenta uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR z uwagi na fakt, że wartość tej umowy przekracza wartość 10% kapitałów własnych emitenta.

powrót