Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2017-12-04 - Informacja Zarządu PROCHEM S.A. dotycząca propozycji wypłaty dywidendy za rok 2017 oraz skupu akcji własnych

Zarząd PROCHEM S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 01 grudnia 2017 roku, Zarząd zaprezentował rozliczenie środków otrzymanych na podstawie wyroku sądowego, wydanego w sprawie z powództwa Emitenta p-ko PERN S.A., o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 20/2017 z dnia 15 listopada 2017 r.

Po dokonaniu, z ww. środków, spłaty zobowiązań zaciągniętych w trakcie realizacji i rozliczenia kontraktu zawartego z PERN S.A. oraz odprowadzeniu należnych podatków, w Spółce pozostanie kwota około 22 mln PLN, którą Zarząd Emitenta będzie rekomendował do wypłaty dla akcjonariuszy w następujący sposób:

  • 14 mln PLN z przeznaczeniem na skup akcji własnych w celu umorzenia;
  • 8 mln PLN z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy.

Wypłata ww. kwot nie ograniczy możliwości dalszego organicznego rozwoju Spółki.

Zarząd spółki Emitenta uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR.

powrót