Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2017-06-01 - Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych PROCHEM S.A. oraz Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2017

W dniu 31 maja 2017 roku, Rada Nadzorcza PROCHEM S.A., zgodnie z § 22 ust. 2 pkt. 9) Statutu Spółki, wybrała audytora do badania sprawozdań finansowych PROCHEM S.A. oraz Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2017.

Wybrana została firma BDO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 12, nr KRS 293339, posiadająca uprawnienia do badania sprawozdań finansowych na podstawie wpisu w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów w Warszawie pod nr 3355.

Wyboru firmy dokonała Rada Nadzorcza zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Emitent korzystał wcześniej z usług wybranego audytora w następującym zakresie: w 2017 r. dwóch pracowników Emitenta uczestniczyło w szkoleniu organizowanym przez BDO sp. z o.o. pn. „Opłacanie składek ZUS 2017. Najnowsze zmiany wynagrodzenia godzinowego zleceniobiorców”. Ponadto BDO sp. z o.o. badała sprawozdania finansowe Emitenta za lata 2001, 2002 i 2003.

Umowa z BDO sp. z o.o. zostanie zawarta na okres jednego roku.

powrót