Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2017-05-19 - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A. zwołanego na dzień 10 czerwca 2017 r.

Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "PROCHEM S.A."), w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 3/2017 z 12 maja 2017 r. ("ZWZ") informuje, że na skutek zgłoszenia przez akcjonariuszy Emitenta żądania dodania określonych spraw w ogłoszonym porządku obrad, Spółka dokonała zmiany porządku obrad ZWZ. Do porządku obrad został dodany nowy punkt (pkt. 13) przewidujący podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji dla Zarządu i Rady Nadzorczej.

Nowy porządek obrad, treść projektów uchwał oraz żądanie Akcjonariusza stanowią załączniki do niniejszego raportu.

powrót