Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2016-06-09 - Zgłoszenie Kandydatur na Członka Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.

W nawiązaniu do raportu nr 6/2016 z dnia 20 maja 2016, w którym Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "PROCHEM S.A.") informował m.in. o dodaniu, na wniosek akcjonariuszy, w ogłoszonym porządku obrad, punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej, Zarząd Emitenta informuje, że:

- otrzymał od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającej w imieniu Akcjonariuszy: Quercus Parasolowy SFIO, Quercus Absolute Return FIZ oraz Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ, zgłoszenie kandydatury Pana Karola Żbikowskiego na Członka Rady Nadzorczej spółki Emitenta;

- otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A., działającej w imieniu Akcjonariusza Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” zawiadomienie o zamiarze zgłoszenia kandydatury Pana Michała Suflidy w wyborach na Członka Rady Nadzorczej spółki Emitenta;

Życiorysy Kandydatów w wersji otrzymanej od zgłaszających stanowią załączniki do niniejszego raportu.

powrót