Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2015-11-02 - Podpisanie znaczącej umowy

W dniu 2.11.2015 r. spółka PROCHEM S.A. podpisała umowę z „Synthos Dwory 7” Sp. z o.o. s.j.

Przedmiotem umowy jest wykonanie prac projektowych z zastosowaniem modelowania 3D oraz świadczenie usług zarządzania budową (EPCM) Instalacji do „Demonstracji technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych z dodatkiem atermicznym o obniżonym współczynniku przewodnictwa cieplnego”.

Wartość umowy – 10 418 100 PLN (brutto) w części ryczałtowej.
Termin wykonania – ok. 26 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, ich wartość jest ograniczona do 20% wynagrodzenia netto. Każda ze stron ma możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad wysokość kar umownych, ale nie więcej niż 30% wynagrodzenia netto.

Umowa została uznana za znaczącą ponieważ wartość tej umowy może przekroczyć wartość 10% kapitałów własnych emitenta.

powrót