Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2015-04-28 - Rekomendacja Zarządu Spółki PROCHEM S.A. w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2014

Zarząd Spółki PROCHEM S.A. informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 28 kwietnia 2015 r. pozytywnie oceniła przedstawioną przez Zarząd rekomendację Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w przedmiocie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2014 przypadającego na rzecz akcjonariuszy Spółki i przeznaczeniu na:

- wypłatę dywidendy kwoty 1 363 250 zł (co stanowi 0,35 zł na jedną akcję).
- na kapitał rezerwowy kwoty 3 645 893,39 zł.

Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy: 30.06.2015 r.
Proponowany dzień wypłaty: 17.07.2015 r.

powrót