Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2013-06-04 - Zawarcie przez PROCHEM S.A. znaczącej umowy

W dniu 3 czerwca 2013 r. PROCHEM S.A. podpisał umowę ze spółką stowarzyszoną Irydion Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na pełnienie roli Generalnego Realizatora Inwestycji (GRI) pod nazwą: „Wybudowanie I Etapu budynku biurowego położonego w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej w ramach projektu deweloperskiego pod nazwą Astrum Business Park w Warszawie”.

 

Termin wykonania umowy  – 31 maja 2015 r.

Formuła wynagrodzenia Generalnego Realizatora Inwestycji obejmuje marżę oraz pokrycie kosztów realizacji przedmiotu umowy, stąd wynagrodzenie PROCHEM S.A. będzie możliwe do określenia po ostatecznym rozliczeniu poniesionych kosztów.

 

Wstępną, tymczasową wartość Budżetu Inwestycji Strony określają na kwotę 105 mln PLN.

Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze są ograniczone co do maksymalnej wysokości do kwoty 25% marży GRI.

 

Umowa została uznana za znaczącą, gdyż przekracza 10% wartości kapitałów własnych emitenta.

powrót