Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2013-05-13 - Podpisanie przez PROCHEM S.A. znaczącej umowy

W dniu 13 maja 2013r. PROCHEM Spółka Akcyjna podpisała umowę z Soda Polska CIECH S.A. z siedzibą w Inowrocławiu. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji technicznej oraz świadczenie usług zakupowych dla zadania inwestycyjnego „Intensyfikacja produkcji sody kalcynowanej o 200 tysięcy ton na rok w Soda Polska CIECH”.

 

Wartość umowy – 12 644 400 PLN (BRUTTO).

Termin wykonania - około 20 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, ich wartość jest ograniczona do 10 % wynagrodzenia netto. Każda ze stron ma możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad wysokość kar umownych, ale nie więcej niż 20 % wynagrodzenia netto.

Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych emitenta.

powrót