Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2013-04-26 - Rekomendacja Zarządu Spółki PROCHEM S.A. w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2012

Zarząd Spółki PROCHEM S.A. informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 26 kwietnia 2013 r. pozytywnie oceniła przedstawioną przez Zarząd rekomendację Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w przedmiocie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2012 przypadającego na rzecz akcjonariuszy Spółki i przeznaczeniu na wypłatę dywidendy kwoty 3 038 100 zł (co stanowi 0,78 zł na jedną akcję).

Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy: 24.06.2013 r.

Proponowany dzień wypłaty: 30.09.2013 r.


powrót