Prochem - defining the future

Akcjonariat

Akcjonariat

PROCHEM jako spółka akcyjna zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 30 czerwca 1994 roku. Był pierwszą firmą inżynierską, której akcje znalazły się na publicznym parkiecie.

Kapitał akcyjny Spółki obecnie wynosi 2.935.000 PLN, co stanowi 2.936.160 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i dzieli się na 2.935.000 szt. akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda.


Zgodnie z wiedzą PROCHEM S.A., do największych akcjonariuszy (posiadających znaczne, ponad 5% pakiety akcji Spółki) aktualnie należą:

Steven Tappan - 975.250 akcji, co stanowi 33,23% kapitału i 33,22% głosów 2),

PROCHEM S.A. - 580.000 akcji własnych nabytych w celu umorzenia, stanowiących 19,76% kapitału zakładowego i 19,75% głosów (ustawowy zakaz wykonywania praw udziałowych), 2),

OFE PZU S.A. „Złota Jesień” - 284.916 akcji, co stanowi 9,71% kapitału i 9,70% głosów 1).


1)
Zgodnie z ilością akcji zarejestrowanych na XLII WZA PROCHEM S.A. w dniu 24.06.2021 r.

2) Zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi przez Emitenta


Kapitał zakładowy PROCHEM S.A. tworzy 2.935.000 akcji, w tym:

  • 1.817.500 akcji Serii Założycielskiej A,
  • 682.500 akcji Serii B,
  • 435.000 akcji Serii C.

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1 PLN.

powrót