Prochem - defining the future

Ochrona środowiska

Od wielu lat jednym z priorytetów działalności PROCHEMU jest ochrona środowiska naturalnego.

Naszym celem jest stosowanie nowoczesnych, efektywnych i bezpiecznych dla środowiska naturalnego rozwiązań technologicznych przy realizacji inwestycji produkcyjnych.

Oferujemy również usługi minimalizujące uciążliwość istniejących obiektów przemysłowych i planowanych nowych inwestycji dla środowiska.


Oferujemy nasze wsparcie inżynierskie przy realizacji następujących inwestycji:

  • miejskie i przemysłowe oczyszczalnie ścieków,
  • instalacje odsiarczania spalin, ropy naftowej i gazu,
  • instalacje odsiarczania biogazu w oczyszczalniach ścieków,
  • instalacje utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych,
  • instalacje utylizacji osadów ściekowych.


Oprócz projektowania i realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska świadczymy usługi konsultingowe dot. kontraktów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, a także usługi Inżyniera Kontraktu wg FIDIC.